Zásady ochrany osobních údaju spolecnosti Ultradent Products, Inc.

Poslední aktualizace: 16. prosince 2022

Prohlášení o programu štítu na ochranu soukromí

Společnost Ultradent Products Inc. a její přidružené subjekty v USA (dále jen „Ultradent“, „my“, „nás“, nebo „naše“) dodržuje rámcový štít na ochranu soukromí EU–USA, který vytvořilo americké ministerstvo obchodu s ohledem na shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Velké Británie. Společnost Ultradent Products Inc. má osvědčení prokazující, že dodržuje tento štít na ochranu soukromí, zejména pak s ohledem na zásadu oznamovací povinnosti a zásadu možnosti volby, zásadu odpovědnosti za další předávání, zásadu bezpečnosti, zásadu integrity údajů a účelové omezení, zásadu práva na přístup a zásadu odvolání, prosazování a odpovědnost. Pokud dojde k jakémukoliv střetu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, určující jsou zásady štítu na ochranu soukromí. Další informace o programu štítu na ochranu soukromí se dozvíte na stránce https://www.privacyshield.gov a zde také naleznete stránku s certifikacemi naší společnosti.

Bezpečnost a ochrana údajů jsou pro společnost Ultradent Products, Inc. a její přidružené společnosti, včetně společnosti Oratech, LLC (dále společně jako „Ultradent“), velmi důležité. Ultradent je silně odhodlána chránit osobní údaje svých zákazníků, zaměstnanců, partnerů a ostatních osob, které Ultradent své osobní údaje svěří. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je mimo jiné popsat postupy, které Ultradent dodržuje v souvislosti se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním osobních údajů, které Ultradent obdrží.

Použitelnost těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Ultradent Products, Inc., se sídlem ve Spojených státech, odpovídá za osobní údaje pod její kontrolou a kontrolou jejích přidružených společností. Pokud máte bydliště mimo Spojené státy, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány jednou z těchto přidružených společností společnosti Ultradent: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd nebo Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují veškeré osobní údaje, které jsou shromažďované, zpracovávané a ukládané společností Ultradent a jejími přidruženými společnostmi.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se pojmem „osobní údaje“ rozumí údaj o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, a to včetně jejího jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla. V kontextu zaměstnávání se osobním údajem rozumí také jméno fyzické osoby, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, stejně jako země narození, rodinný stav, kontaktní údaje pro případ nouze, informace o platu, podmínky zaměstnání a pracovní kvalifikace (jako je například dosažené vzdělání). Osobní údaje nezahrnují data, která jsou zbavena identifikačních znaků, anonymní nebo veřejně dostupná, nebo situace, kde se používají pseudonymy (pseudonym znamená náhradu jmen či jiných identifikátorů zástupnými znaky, aby nebylo možné určit totožnost fyzických osob).

Osobní údaje mohou být předávány mezinárodně, a to včetně jejich předávání do Spojených států a z nich. Sem mohou spadat i předávání údajů do zemí, jež nemají nastaveny zákony na ochranu osobních údajů podobné zákonům platným v zemi vašeho trvalého bydliště. Dobrovolným sdělením vašich osobních údajů společnosti Ultradent vyjadřujete, že chápete, že vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech i mimo ně.

Štít na ochranu soukromí pro osobní údaje z EHP a Velké Británie přenášené do Spojených států

Společnost Ultradent dodržuje rámcový štít na ochranu soukromí EU–USA, který vytvořilo americké ministerstvo obchodu s ohledem na shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů, jež společnost Ultradent zpracovává a jež jsou předávány z členských zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a Velké Británie („UK“) do Spojených států v souladu se štítem na ochranu soukromí. Společnost Ultradent má osvědčení prokazující, že dodržuje zásady tohoto štítu na ochranu soukromí, zejména pak s ohledem na zásadu oznamovací povinnosti a zásadu možnosti volby, zásadu odpovědnosti za další předávání, zásadu bezpečnosti, zásadu integrity údajů, zásadu práva na přístup a zásadu prosazování. Pokud dojde k jakémukoliv střetu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, určující jsou zásady štítu na ochranu soukromí. Další informace o programu štítu na ochranu soukromí se dozvíte na stránce https://www.privacyshield.gov a zde také naleznete stránku s certifikacemi Ultradent.

Společnost Ultradent uznává právo fyzických osob z EHP a UK na přístup ke svým osobním údajům v souladu s rámcovým štítem na ochranu soukromí. Fyzické osoby si mohou prohlížet a upravovat své osobní údaje, pokud se přihlásí k profilu ve svém účtu nebo pokud se obrátí na společnost Ultradent prostřednictvím údajů uvedených níže.

Ultradent odpovídá za zpracování osobních údajů, které obdrží, a následné přenosy takových osobních údajů třetím stranám, které vystupují jejím jménem jako zástupci. Společnost Ultradent dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí pro další předávání osobních údajů z EHP a UK, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání. Podle štítu EU–USA na ochranu soukromí společnost Ultradent Products, Inc. zůstává odpovědná za přenos osobních údajů třetím stranám, kteří vystupují jako naši zástupci, pokud nebudeme moci prokázat, že jsme nebyli stranou mající účast na událostech, které vedly ke škodám.

Za určitých okolností se může od Ultradent požadovat, aby zpřístupnila osobní údaje v odpověď na právoplatné požadavky ze strany veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.

Obnovení a ověření

Společnost Ultradent bude svou certifikaci v souladu se štítem na ochranu soukromí EU–USA obnovovat každoročně, pokud společnost Ultradent nesezná, že takovou certifikaci nadále nepotřebuje, nebo se nerozhodne uplatnit jiný adekvátní mechanismus ochrany. Před opakovanou certifikací společnost Ultradent provede vnitrofiremní ověření, aby si zajistila, že její atestace a ověření týkající se jejího zpracování osobních údajů jsou přesná a že společnost Ultradent vhodně tyto postupy realizovala. V rámci procesu ověřování Ultradent:

 • zhodnotí zásady ochrany osobních údajů veřejně dostupné na webových stránkách společnosti Ultradent, aby zajistila, že tyto zásady (i) jsou v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí EU–USA; (ii) přesně popisují postupy a procesy společnosti Ultradent týkající se shromažďování osobních údajů; a (iii) vyjadřují účast společnosti Ultradent na rámcovém štítu na ochranu soukromí EU–USA a zmínku o tom, jak získat další informace týkající se programu štítu na ochranu soukromí EU–USA a programu bezpečnosti informací společnosti Ultradent;
 • potvrdí, že fyzické osoby, jejichž osobní údaje společnost Ultradent shromažďuje, znají proces, prostřednictvím kterého mohou podávat připomínky, návrhy, dotazy nebo stížnosti, a proces pro řešení jakýchkoliv dotazů nebo stížností, včetně dostupnosti možnosti nezávislého řešení sporů, bude-li to vhodné (společnost Ultradent to může provést prostřednictvím svých veřejně dostupných zásad ochrany osobních údajů nebo jinými prostředky) a
 • zhodnotí postupy a procesy využívané společností Ultradent v oblasti školení zaměstnanců společnosti Ultradent ohledně účasti společnosti Ultradent na rámcovém štítu na ochranu soukromí EU–USA a vhodného shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů.

Společnost Ultradent bude každý rok připravovat prohlášení o interním ověření.

Prosazování štítu na ochranu soukromí a řešení sporů

Pokud jde o osobní údaje přijaté nebo přenesené v souladu s rámcovým štítem na ochranu soukromí, Ultradent podléhá regulačním vymáhacím pravomocím Federální obchodní komise v USA (dále „FTC“).

V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí EU–USA je společnost Ultradent odhodlána řešit stížnosti týkající se ochrany, shromažďování a používání osobních údajů. Fyzické osoby, které mají dotazy nebo obavy ohledně použití svých osobních údajů ze strany společnosti Ultradent, se na ni mohou obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

E-mailem: Privacyde@Ultradent.com

Poštou: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent se dále zavázal předat nevyřešené stížnosti na ochranu soukromí nezávislému orgánu na řešení sporů podle zásad ochrany osobních údajů, BBB EU PRIVACY SHIELD, provozovanému národními programy BBB. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřešena, navštivte prosím https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints, kde najdete další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je vám poskytována zdarma.

Společnost Ultradent se zavazuje spolupracovat s panelem zřízeným orgány EU pro ochranu osobních údajů a dodržovat pokyny tohoto panelu s ohledem na předávání osobních údajů lidských zdrojů z EHP v kontextu pracovněprávního vztahu.

Pokud jste občanem země EHP nebo UK nebo máte bydliště v EHP nebo UK a neobdrželi jste včasné potvrzení vaší stížnosti ohledně pracovněprávních údajů, nebo pokud vaše stížnost ohledně pracovněprávních údajů nebyla uspokojivě vyřešena, můžete se obrátit na níže uvedeného externího řešitele sporů, který vám zajistí další pomoc:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

V určitých situacích můžete zahájit závazné rozhodčí řízení, ve kterém bude rozhodnuto o sporu vyplývajícím ze štítu na ochranu soukromí. Abyste zahájili takové rozhodčí řízení, musíte ještě před podáním návrhu na rozhodčí řízení podniknout tyto kroky: (1) podat svou stížnost přímo u společnosti Ultradent a poskytnout společnosti Ultradent příležitost problém vyřešit; (2) využít mechanismus nezávislého řešení sporů, v tomto případě radu organizace Better Business Bureaus; a (3) podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů a umožnit ministerstvu obchodu Spojených států tuto stížnost vyřešit, a to bez jakýchkoli nákladů pro vás. Další informace o závazných rozhodčích řízeních najdete v rámcovém štítu na ochranu soukromí amerického ministerstva obchodu: Příloha I (Závazné rozhodčí řízení).

Shromažďování údajů

Informace shromažďované společností Ultradent jsou omezeny na konkrétní údaje vyžadované společností Ultradent pro plnění svých zákonných zájmů (včetně navazování a udržování vztahů se zákazníky, poskytování produktů a služeb a správy svého podnikání) a zajištění plnění pokynů správních úřadů a dodržování místních, státních, národních a mezinárodních předpisů.

Příklady informací shromažďovaných Ultradent zejména zahrnují jméno osoby, obchodní jméno, emailová adresa, adresa ulice, telefonní číslo a informace o kreditní kartě (pouze v případě uskutečnění nákupu).

Ultradent může používat určité webové technologie ke shromažďování zákaznických údajů, jako jsou soubory cookie (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele), webové signály (elektronické obrázky, které umožňují počítání návštěvníků, kteří přistoupili na stránku, nebo určité soubory cookie), případně jiné podobné technologie. Ultradent může rovněž shromažďovat informace z nákupních formulářů zákazníků, interakcí s oddělením zákaznických služeb Ultradent a požadavků na informace. Přijímání souborů cookie můžete odmítnout aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožňuje odmítnout ukládání souborů cookie. Pokud tuto možnost ale zvolíte, je možné, že nebudete moci přistupovat k některým částem webové stránky společnosti Ultradent. Některé webové prohlížeče umožňují povolení funkce „Nesledovat“, která odesílá navštíveným webovým stránkám signály, že si nepřejete, aby sledovaly vaše online aktivity. Tato funkce je odlišná od blokování ukládání souborů cookie, protože budete moci soubory cookie stále přijímat, přestože budete mít povolenu funkci „Nesledovat“. Společnost Ultradent momentálně nectí signály funkce „Nesledovat“. Pokud se tato situace v budoucnu změní, budou tyto zásady ochrany osobních údajů společností Ultradent adekvátně upraveny.

Marketing

Společnost Ultradent vás může pravidelně kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím sociálních médií, aby vám poskytovala informace o událostech, produktech a službách či obsahu, který by vás mohl zajímat. Pokud platná právní úprava vyžaduje, aby společnost Ultradent získala váš výslovný souhlas ještě před tím, než vám bude zasílat určité typy obchodních sdělení, bude vám společnost Ultradent tyto typy komunikace zasílat až po získání vašeho výslovného souhlasu.

Uživatel může kdykoli svůj souhlas odvolat prostým vyplněním žádosti o odvolání souhlasu a jejím odesláním společnosti Ultradent prostřednictvím odkazu pro správu ochrany osobních údajů portálu pro samoobslužné požadavky a údržbu na stránce https://www.opalescence.com/cz/pages/privacy-management.

Použití údajů

Všeobecně osobní údaje, které Ultradent shromažďuje, mu umožňují poskytovat služby svým zákazníkům a zaměstnancům, dodržovat zákonné povinnosti, řešit spory a vynucovat plnění smluv. Shromažďování osobních údajů ze strany Ultradent také umožňuje Ultradent zajistit svým zákazníkům, zaměstnancům a přidruženým třetím stranám aktualizace ohledně různých témat týkajících se Ultradent, jako jsou nejnovější oznámení o výrobcích, nadcházející akce Ultradent, a odesílat důležitá oznámení, jako jsou sdělení o nákupech a změnách v náležitostech, podmínkách a zásadách Ultradent. Ultradent také používá osobní údaje k udržování a podpoře svých výrobků, dodávce požadovaných služeb a výrobků zákazníkům, pomáhají vytvářet, vyvíjet, provozovat, dodávat a zlepšovat webové stránky Ultradent, její výrobky, služby, obsah a komunikaci se zákazníky a zlepšovat marketing, reklamu a prodejní úsilí. Ultradent může rovněž používat předem určené, evidované osobní údaje jako pomůcku při identifikaci uživatelů a pro vnitřní účely, jako je audit, analýza dat a výzkum.

Přenosy a sdílení dat

Ultradent je mezinárodní organizace se smlouvami a obchodními vztahy po celém světě. V důsledku toho může být nezbytné, aby se osobní údaje přenášely mezinárodně. V takových případech a tam, kde se to vyžaduje, Ultradent získá odpovídající rozhodnutí, jak je naznačeno v obecném nařízení o ochraně údajů. Pokud neexistuje adekvátní rozhodnutí, Ultradent bude splňovat obecně přijímané průmyslové normy pro zabezpečení přenosu osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné Ultradent se neprodávají jiným organizacím s výjimkou případů popsaných v odstavci „rezidenti v Kalifornii“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud by se tato praxe měla v budoucnosti změnit, společnost Ultradent tyto zásady upraví tak, aby tuto novou praxi odrážely a nabízeli fyzickým osobám možnost vyslovit svůj souhlas nebo nesouhlas. Společnost Ultradent může sdílet osobní údaje s třetími stranami v případech, kdy je to nezbytné pro provádění legitimních obchodních činností (včetně například sdílení s přidruženými společnostmi, společnostmi, které pro společnost Ultradent zajišťují technickou podporu a pomoc s ohledem na webové stránky společnosti Ultradent, finančními institucemi, které zpracovávají platby za objednávky odeslané zákazníky, s dodavateli a jinými třetími stranami, které zajišťují přepravu produktů a služeb, jež si zákazníci objednali). Společnost Ultradent může také sdílet osobní údaje za následujících okolností:

 • pokud to požaduje či povoluje zákon, například při vyhovění požadavkům soudní obsílky nebo podobného právního procesu;
 • když je Ultradent přesvědčena v dobré víře, že je zpřístupnění nezbytné na ochranu jejích práv, ochranu bezpečnosti jednotlivce, ochranu bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodu nebo odpovědi na žádost vlády;
 • vyšetřování potenciální porušení těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jiné platné smlouvy či dohody;
 • s třetí stranou s Vašim předchozím souhlasem k takové činnosti a
 • v případě, že Ultradent projde přeměnou podniku, jako je sloučení, převzetí jinou společností nebo prodej všech či části jeho aktiv.

Další informace o ochranných opatřeních přijatých společností Ultradent můžete získat, pokud se obrátíte na společnost Ultradent prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Práva k údajům v souladu s nařízením GDPR a odvolání pro fyzické osoby z EHP a UK

Ultradent vynakládá v dobré víře úsilí na poskytnutí přístupu jednotlivcům k jejich osobním údajům, které Ultradent shromažďuje, zpracovává a uchovává. Fyzické osoby z EHP nebo UK mají určitá práva subjektů údajů, která mohou představovat omezení. Mezi taková práva patří právo na vyžadování přístupu a opravu či výmaz osobních údajů, zajištění omezení zpracování nebo právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, právo požádat o kopii osobních údajů, která může být poskytnuta přímo subjektu nebo třetí straně. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z těchto práv, zašlete, prosím, svou žádost společnosti Ultradent na kontaktní údaje uvedené níže. Fyzické osoby z EHP mají také právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného orgánu pro ochranu údajů (dále jen „OOÚ“). Fyzické osoby z EHP a UK, které si přejí zjistit další informace o OOÚ, tak mohou učinit na stránce http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Společnost Ultradent vyřeší veškeré požadavky v souladu s platnou právní úpravou a interními zásadami pro bezpečnost a ochranu osobních údajů společnosti Ultradent.

Rezidenti v Kalifornii

Tento odstavec platí pouze pro rezidenty v Kalifornii a doplňuje informace obsažené v těchto zásadách pro bezpečnost a ochranu osobních údajů. Zákon státu Kalifornie o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (dále „CCPA“) uděluje rezidentům Kalifornie specifická práva a vyžaduje, abychom provedli určitá zpřístupnění údajů. Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte právo: (i) vyžadovat, abychom odstranili osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili; (ii) požadovat, abychom zpřístupnili osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili; (iii) požadovat, abychom zpřístupnili, zda prodáváme (nebo jsme prodali) Vaše osobní údaje; (iv) zrušit možnost prodeje Vašich osobních údajů (v rozsahu, v němž Vaše osobní údaje prodáváme) a (v) nečelit diskriminaci kvůli uplatňování svých práv podle CCPA. Pokud jde o prodej osobních údajů, CCPA definuje „prodej“ nebo „prodávat“ široce, aby pokryl scénáře, které se tradičně za prodej osobních údajů nepovažují. V souladu s tím mohou nastat případy, kdy prodáváme osobní údaje (v souladu s definicí tohoto termínu podle CCPA). Chcete-li uplatnit své právo na vyloučení takového prodeje, můžete nám Vy (nebo Váš zmocněnec) podat žádost prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.opalescence.com/cz/pages/privacy-management. Chcete-li uplatnit jiná práva podle CCPA, můžete nás Vy (nebo Váš zmocněnec) kontaktovat předložením ověřitelné žádosti spotřebitele popsané níže. Vaše žádost musí poskytovat dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste skutečně osoba, o níž shromažďujeme osobní údaje, a popsat Váš požadavek dostatečně podrobně, aby nám to umožnilo správně jej pochopit, vyhodnotit a odpovědět na něj.

Přímo a nepřímo od Vás shromažďujeme následující kategorie osobních údajů (např. pozorováním Vašich činností na našich webových stránkách): (i) identifikátory, které zahrnují následující konkrétní části osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště a telefonní číslo; (ii) informace o bankovní kartě, které zahrnují následující konkrétní části osobních údajů: jméno, číslo karty a jiné finanční informace; (iii) obchodní informace, které zahrnují následující konkrétní části osobních údajů: zakoupené či zvažované výrobky nebo služby, případně historie či tendence nakupování či spotřebitelského chování, a (iv) informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti, což zahrnuje následující konkrétní osobní údaje: historie prohlížení, historie vyhledávání a informace týkající se Vašich interakcí s webovými stránkami Ultradent.

Účely pro shromažďování a prodej (v souladu s definicí tohoto termínu definovaného CCPA) osobních údajů a způsob, jak osobní údaje používáme a sdílíme, jsou vymezeny v odstavcích „Použití údajů“ a „Přenosy a sdílení údajů“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

V předchozích dvanácti měsících jsme:

 • shromažďovali následující kategorie osobních údajů: (i) identifikátory, (ii) informace o bankovních kartách, (iii) obchodní informace, (iv) údaje o zeměpisné poloze, (v) biometrické a audio informace, (vi) informace týkající se profese nebo zaměstnanosti, (vii) informace o vzdělání, (viii) informace o aktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti.
 • „prodané“ (jak je definuje CCPA) následující kategorie osobních údajů: identifikátory, komerční informace, informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti, údaje o zeměpisné poloze, biometrické nebo audio informace, informace týkající se profese nebo zaměstnání, informace o vzdělání a odkazy ze shora uvedených kategorií použitých k vytvoření profilu.
 • zobrazené pro obchodní účely následující kategorie osobních údajů: identifikátory, komerční informace, informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti, údaje o zeměpisné poloze, biometrické nebo audio informace, informace týkající se profese nebo zaměstnání a informace o vzdělání.
 • shromážděné osobní údaje z následujících kategorií zdrojů: přímo a nepřímo od Vás.
 • sdílené osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran: poskytovatelé služeb, které pomáhají umožnit naše podnikání, reklamní sítě, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé datové analytiky, vládní orgány, operační systémy a platformy, sociální sítě a prodejci spotřebitelských údajů.

Kalifornský občanský zákoník, par. 1798.83 umožňuje uživatelům navštěvujícím tuto webovou stránku, kteří mají trvalé bydliště v Kalifornii, vyžádat si určité informace ohledně předávání osobních údajů společností Ultradent třetím stranám pro účely přímého marketingu. Pokud chcete takovou žádost učinit, obraťte se, prosím, na společnost Ultradent prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Pro všechny fyzické osoby, s jejichž osobními údaji nakládáme

Když osoba podá Ultradent žádost ohledně osobních údajů, pak předtím, než Ultradent požadavek zpracuje, musí takový žadatel uvést svoji totožnost a přesně určit informace, k nimž požaduje přístup či jejich opravu nebo odstranění. Při provádění změn ve svých osobních údajích musí jednotlivci poskytnout pravdivé, úplné a přesné informace. Při doručení žádosti v souladu s tímto ustanovením vezme Ultradent v úvahu, mimo jiné, břemeno nebo výdaje spojené s poskytnutím požadovaného přístupu, potenciální rizika pro ochranu údajů jednotlivce a zda by došlo k porušení práv jiných osob, než je osoba předkládající žádost. Ultradent odpoví na žádosti v přiměřeném časovém intervalu.

Fyzické osoby si mohou prohlížet a upravovat své osobní údaje, pokud se přihlásí k profilu ve svém účtu nebo pokud se obrátí na společnost Ultradent. Pokud fyzické osoby chtějí požádat o výmaz svých osobních údajů, musí podat písemnou žádost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Bezpečnost

Ultradent realizovala procesy a fyzická a technická zabezpečení na ochranu proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům shromážděným a uloženým Ultradent a aby zabránila neoprávněnému použití, pozměnění, narušení nebo zpřístupnění osobních údajů. Osobní údaje uložené Ultradent se uchovávají za ochrannými rozhraními. Servery Ultradent jsou umístěny v zařízeních, které podléhají opatřením pro fyzickou bezpečnost včetně hesel pro ověření totožnosti uživatele a jiných podobných nástrojů, každé navrženo k tomu, aby zabránilo neoprávněnému přístupu. Pokud jde o určité kategorie osobních údajů, Ultradent také používá bezpečnou šifrovací technologii pro další zabezpečení přijatých osobních údajů.

Ultradent omezuje přístup k osobním údajům na své zaměstnance, dodavatele a zástupce, kteří potřebují přístup k takovým informacím, aby provozovali podnikání Ultradent způsobem, který se shoduje se zásadami ochrany osobních údajů. Veškerý takový personál musí zacházet s osobními údaji způsobem, který je ve shodě s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Ultradent dodržuje obecně přijaté standardy na ochranu osobních údajů jak během přenosu, tak i po jejich doručení.

Ultradent je přesvědčena, že její zásady a praxe týkající se bezpečnosti a neporušenosti informací jsou přiměřené, nicméně Ultradent nemůže zaručit, že bezpečnost a/nebo neporušenost osobních údajů nebude narušena nebo ani takové osobní údaje nebudou podléhat neoprávněnému přístupu, pozměnění, korupci nebo zpřístupnění. Ultradent periodicky prověřuje své informační bezpečnostní zásady a praxi a může je aktualizovat, jak to určí za přiměřeně nezbytné k dosažení informační bezpečnosti a neporušenosti v souladu s normami v tomto odvětví.

Uchovávání údajů

Ultradent vynaloží přiměřená úsilí na to, aby zajistila, že osobní údaje, které shromažďuje, nejsou nadbytečné pro účely, k nimž byly získány, a bude je uchovávat pouze po období nezbytné k dosažení povoleného účelu, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud delší doba uchovávání nebude vyžadována či povolena místními, národními a/nebo mezinárodními zákony a předpisy.

Povinnosti a řízení

Interní oddělení ochrany osobních údajů společnosti Ultradent dohlíží na programy bezpečnosti informací společnosti Ultradent, a to včetně dodržování rámcového štítu na ochranu soukromí EU–USA. Pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenovaný společností Ultradent odpovídá za prověřování a schvalování jakýchkoliv závažných změn v programu bezpečnosti informací společnosti Ultradent. Jakékoli dotazy, obavy nebo komentáře ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů mohou být směřovány společnosti Ultradent prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Kontaktní údaje společnosti Ultradent

Jakékoli dotazy, komentáře, stížnosti nebo návrhy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů můžete směřovat následovně:

Pokud sídlíte v EHP nebo UK, obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Ultradent na adrese Privacyde@Ultradent.com.
Pokud sídlíte mimo EHP nebo UK, obraťte se, prosím, na společnost Ultradent na adrese Privacy@Ultradent.com.

Veškeré dotazy, komentáře, stížnosti nebo návrhy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů můžete společnosti Ultradent zaslat i poštou na tuto adresu:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Bezplatné telefonní číslo 1.888.230.1420

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Ultradent si vyhrazuje právo aktualizovat v tu kterou dobu tyto zásady ochrany osobních údajů. V případě, že budou tyto zásady ochrany osobních údajů doplněny, Ultradent zpřístupní taková doplnění vyvěšením oznámení na svých webových stránkách prostřednictvím e-mailových sdělení nebo některými jinými prostředky. Kontrolujte, prosím, tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně, především pak před poskytnutím osobních údajů společnosti Ultradent. Vaše další využívání webových stránek společnosti Ultradent po změnách provedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů znamená, že souhlasíte s podmínkami revidovaných zásad ochrany osobních údajů.


Opalescence PF

Opalescence je vyráběn v USA firmou Ultradent Products Inc. a distribuován v České a Slovenské Republice firmou Hu-Fa Dental a.s.

Pro více informací o klinických výhodách Opalescence, běžte na ultradent.com/eu. Pro zakoupení výrobků Opalescence běžte na hufa.cz.


Pokračuj na ultradent.com/eu | Pokračuj na hufa.cz